आइटी सिस्टम इन्जिनियर

व्यक्तिगत विवरणहरू

नाम कुमार गुरुङ
टेलिफोन नम्बर 9847897869
ईमेल tech.ictp@lumbini.gov.np