आयोजना
सङ्ख्या आयोजना बजेट रकम फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
रोजगार एकद्वार प्रणाली